تبلیغات
شور زندگی - سبز...

شور زندگی

سبز...

دوشنبه 14 فروردین 1385

ای كاش

 

هزار تیغ برهنه

 

بر اندوه تو می نشست

 

تا بتوانم

 

بشارت روشنی فردا را

 

بر فراز پلكهایت نگاه كنم...

 

اینك,

 

صدای ان یار بیدریغ

 

گل می كند

 

در سبزترین سكوت

 

وگلهای هرزه را

 

در بارش مداوم خویش

 

درو می كند...

 

جنگل

 

در اندیشه های سبز تو

 

جاریست...

 

خسرو گلسرخی

 [ دوشنبه 14 فروردین 1385 - 10:04 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| حمیده ] [عمومی , ] [+]