تبلیغات
شور زندگی - نیایش

شور زندگی

نیایش

شنبه 26 فروردین 1385

ای انكه گره كارهای فروبسته به سر انگشت تو گشوده میشود وای انكه سختی د شواری

با تو اسان می گردد,و ای انكه راه گریز به سوی رهایی و اسودگی را از تو باید خواست.

 

پروردگار من, از انچه بر سرم امده,دلتنگ و بی طاقتم,و جانم از ان اندوه كه نصیب من

گردیده,اكنده است; و این در حالی است كه تنها تو می توانی ان اندوه را از میان برداری و

انچه را بدان گرفتار امده ام دور كنی.پس با من چنین كن ,اگر چه شایسته ان نباشم,ای

صاحب عرش بزرگ.

 

 

 

" فرازی از دعای هفتم,صحیفه سجادیه "

 

 [ شنبه 26 فروردین 1385 - 07:04 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| حمیده ] [عمومی , ] [+]